Staffs / Contact

Staffs

Major of Information Science Takashige OMATSU (organaizer) Norihisa KOBAYASHI Ken'ichi KUGE
Katsuyoshi HOSHINO Hirohisa YAGUCHI Hiroyuki KOBAYASHI
Yusuke OKAWA Fumiyuki SHIBA Nobukazu MIYAGAWA
Shigeru TAKAHARA Kenichi KOSEKI Tatsuo SHIINA
Naokazu AOKI Takahiko HORIUCHI Yoko MIZOKAMI
Katsuhiko MIYAMOTO Kazuki NAKAMURA Masahito OKIDA
Major of Nanoscience Yuichi OCHIAI Takashi FUJIKAWA Keiichi YAMAMOTO
Akira MATSUURA Takehisa KONISHI Nobuyuki AOKI
Hiroyuki BANDO Michio OGASAWARA  
Secretariat Ayako HAMABE    

Contact

For more information, please contact to: Nano Imaging Expert Program, Graduate School of Advanced Integration Science, Chiba University
Address 1-33 Yayoicho, Inage-ku, Chiba-shi, 263-8522 Japan
TEL +81-43-290-3471 (Hamabe)
FAX +81-43-290-3490
E-mail ayako.hamabe@office.chiba-u.jp